Naar een gezamenlijke aanpak tegen agressie

Door Vera Celis op 20 april 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

Op 19 februari berichtte Belga over de dalende cijfers van gevallen van agressie tegen leerkrachten: terwijl AGODI in 2016 nog 81 gevallen van agressie registreerde, was dat cijfer in 2017 gedaald tot 59. Volgens AGODI is dit het op één na laagste cijfer sinds 2010.

Ondanks deze positieve cijfers is er op het werkveld een toenemende ongerustheid over de verbale en fysieke agressie tegen leerkrachten door leerlingen en zelfs ouders. Dit kwam ook tot uiting in het artikel van De Humo van 27 februari, waarin leerkrachten getuigden over de schrijnende incidenten waarmee ze geconfronteerd werden. Een leerkracht getuigde dat ze tegen de muur werd geduwd en enkele stompen in de maag kreeg. Een andere leerkracht getuigde over de verwijten, de persoonlijke beledigingen, en zelfs doodsbedreigingen die ze van leerlingen ontving.

Leerkrachten die hiermee te maken kregen, maken een bijzonder moeilijke periode door. Om deze reden is het noodzakelijk dat zij alle nodige ondersteuning krijgen van hun directie. Ondanks het feit dat de meerderheid van de scholen correct reageren op geweldincidenten, ligt er bij verschillende scholen duidelijk nog veel werk op de plank. Een aantal leerkrachten gaven in het artikel aan dat ze nauwelijks ondersteuning kregen van hun directeur of toegang kregen tot aangepast werk. In sommige gevallen werd het probleem zelfs onder de mat geveegd of werd de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer gelegd.

Om deze reden pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis op 19 april 2018 in het Vlaams Parlement voor een goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid voor slachtoffers in elke school en een degelijke registratie van de klachten. Ze verwees ook naar de belangrijke verantwoordelijkheid van ouders om ook van thuis uit de juiste normen en waarden mee te geven aan hun kinderen.

Herbekijk hieronder het debat in de commissie Onderwijs:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is